Privacyverklaring

van Tennisschool Eddy

Citroenvlinder 11, 7423 GE Deventer, KvK: 24431360.

Doel van de gegevensverwerking

Tennisschool Eddy verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering en betaling van de door u afgenomen diensten en de administratie daarvan. Tennisschool Eddy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij verwerken uw persoonsgegevens zowel digitaal als op papier. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IBAN (in geval van machtiging voor maandelijks incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar uitsluitend indien wij daarvoor  toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt over een minderjarige, neem dan contact met Tennisschool Eddy op, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Tennisschool Eddy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor de hierboven genoemde persoonsgegevens. Indien wij een wettelijke verplichting hebben zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, hanteren wij voor deze gegevens de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens

Tennisschool Eddy verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering de overeenkomst met u, of als u toestemming verleent om bepaalde persoonsgegevens te delen, of als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. De website van Tennisschool Eddy maakt geen gebruik van Cookies.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, stuurt u dan een e-mail met dit verzoek naar tennisschooleddy@kpnmail.nl. Binnen 4 weken mailen wij u dan uw persoonsgegevens naar het bij ons bekende e-mailadres van u. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Tennisschool Eddy neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tennisschool Eddy.